Mantojuma lietu kārtošana

Iesniedzamie dokumenti:

  • mantinieka pase vai personas apliecība;
  • mantojuma atstājēja miršanas apliecība vai ārvalstīs izsniegts dokuments, kas apliecina miršanas fakta reģistrāciju;
  • radniecību un laulību apliecinoši dokumenti (dzimšanas vai laulības apliecība, dzimtsarakstu iestādes vai Valsts vēstures arhīva izziņa par dzimšanas, laulības vai miršanas faktu, tiesas spriedums par radniecības vai laulības fakta konstatēšanu);
  • sertificēta vērtētāja vai attiecīgās nozares speciālista novērtējums reģistrējamai kustamai mantai;
  • mantinieka vai sertificēta vērtētāja, vai attiecīgās nozares speciālista novērtējums nereģistrējamai kustamai mantai;
  • sertificēta vērtētāja novērtējums individuālā komersanta uzņēmumam, individuālajam uzņēmumam, zemnieka vai zvejnieka saimniecībai;
  • testaments vai mantojuma līgums, ja tāds ir;
  • bāriņtiesas atļauja mantojuma pieņemšanai un zvērināta tiesu izpildītāja, vai arī bāriņtiesas, ja mantojums atrodas ārpus pilsētas, sastādīts inventāra (mantojamās mantas) saraksts, ja mantinieks ir nepilngadīgs vai cita persona, kuras rīcībspēja ir ierobežota;
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja mantinieku pārstāv pilnvarnieks.