Par zvērinātu notāru

Zvērināts notārs ir valsts amatpersona, kuru amatā ieceļ tieslietu ministrs. Zvērinātu notāru amata vietu skaitu nosaka Ministru kabinets. Latvijā pašreiz strādā vairāk kā simts zvērināti notāri, kuri visi ir augsti kvalificēti juristi. Par zvērinātiem notāriem var būt personas, kuras ieguvušas otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, maģistra grādu tiesību zinātnē, kā…

Atlīdzība par notariālo darbību izpildi

Par notariālo darbību izpildi zvērināts notārs iekasē valsts nodevas un atlīdzību par darbu. Minēto maksājumu apmērs ir noteikts Ministru kabineta 2009. gada 22. septembra noteikumos Nr. 1069 “Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi” un 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 “Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību”.

Laulības šķiršana

Notāri šķir laulību, ja laulātajiem nav kopīgas mantas un kopīga nepilngadīga bērna, vai arī, ja laulātie rakstveidā ir vienojušies par kopīgās mantas sadali, bērna aizgādību, uzturlīdzekļiem un viņu saskarsmes tiesībām ar bērnu. Notārs uzsāk laulības šķiršanas lietu pēc tam, kad ir noformēts laulāto kopīgs iesniegums par laulības šķiršanu. Pēc 30 dienām no laulības šķiršanas lietas…

Mantojuma lietu kārtošana

Mantojuma lietas ir jākārto pie zvērināta notāra, kas praktizē apgabaltiesas teritorijā, kurā bija mantojuma atstājēja pēdējā dzīvesvieta, vai, ja tā nav zināma, kurā atrodas mantojamā manta vai tās galvenā daļa. Kārtojot mantojuma lietas, zvērināts notārs apliecina ne tikai mantinieku tiesības mantot, bet arī pārdzīvojušā laulātā tiesības uz daļu no laulāto kopīgās mantas vai laulāto mantas…

Mantošanas kārtība

1. Likumiskā mantošana Ja nav testamenta vai mantojuma līguma, tad no mirušā manto laulātais, radinieki un adoptētie. 1.1. Laulāto mantojuma tiesības Laulātais manto: līdzvērtīgu daļu ar bērna daļu, ja mantojumu pieņem mazāk par četriem bērniem; ceturto daļu no mantojuma, ja mantojumu pieņem četri vai vairāk bērni; pusi no mantojuma un dzīvokļa iekārtu, ja mirušajam nav…

PAR LATVIJAS VALSTSPIEDERĪGO BĒRNU CEĻOŠANU

Latvijas valstspiederīgam bērnam (Latvijas pilsonim vai nepilsonim vai bezvalstniekam, kuram piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā) izceļošanai uz Eiropas Savienības vai Šengenas līguma dalībvalstīm ir nepieciešams tikai ceļošanai derīgs dokuments. Izceļošanai uz citām valstīm Latvijas valstspiederīgam bērnam papildus ir nepieciešama vismaz viena no vecākiem vai bāriņtiesas iecelta aizbilņa notariāli apliecināta piekrišana bērna patstāvīgai izceļošanai vai citai…