Patapinājuma līgums

Iesniedzamie dokumenti:

  • līgumslēdzēju pases vai personas apliecības;
  • zemes robežu plāns, kurā atbilstoši mērogam ir norādīta bezmaksas lietošanā nododamā zemes gabala atrašanās vieta un platība, ja tiek patapināta nekustamā īpašuma daļa;
  • ēkas (būves) kadastrālās uzmērīšanas dokuments, ja tiek patapināta ēkas (būves) daļa;
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja līgumslēdzēju pārstāv pilnvarnieks;
  • notariāli apliecināta patapināmās mantas īpašnieka laulātā piekrišana, ja patapināmā manta ir laulāto kopīga manta un ja laulātais nepiedalās pie līguma slēgšanas.