PAR LATVIJAS VALSTSPIEDERĪGO BĒRNU CEĻOŠANU

Latvijas valstspiederīgam bērnam (Latvijas pilsonim vai nepilsonim vai bezvalstniekam, kuram piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā) izceļošanai uz Eiropas Savienības vai Šengenas līguma dalībvalstīm ir nepieciešams tikai ceļošanai derīgs dokuments.

Izceļošanai uz citām valstīm Latvijas valstspiederīgam bērnam papildus ir nepieciešama vismaz viena no vecākiem vai bāriņtiesas iecelta aizbilņa notariāli apliecināta piekrišana bērna patstāvīgai izceļošanai vai citai personai izdota pilnvara pavadīt bērnu. Ja bērnu pavadošā vecāka ceļošanas dokumentā nav ieraksta par bērnu, ir nepieciešama bērna dzimšanas apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija. Bērns var ceļot patstāvīgi, ja viņš ir sasniedzis 7 gadu vecumu.

Ja viens no Latvijas valstspiederīgā bērna vecākiem ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, un bērns izceļo no valsts vecāka, kurš tāds nav, pavadībā, ir nepieciešama notariāli apliecināta otra vecāka izdota pilnvara pavadīt bērnu.