Nomas līgums

Iesniedzamie dokumenti:

  • līgumslēdzēju pases vai personas apliecības;
  • zemes robežu plāns, kurā atbilstoši mērogam ir norādīta iznomājamā zemes gabala atrašanās vieta un platība, ja tiek iznomāta nekustamā īpašuma daļa;
  • ēkas (būves) kadastrālās uzmērīšanas dokuments, ja tiek iznomāta ēkas (būves) daļa;
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja līgumslēdzēju pārstāv pilnvarnieks;
  • notariāli apliecināta iznomātāja laulātā piekrišana ja iznomājamā manta ir laulāto kopīga manta un ja laulātais nepiedalās pie līguma slēgšanas;
  • notariāli apliecināta citas personas piekrišana, ja tāda ir nepieciešama darījuma slēgšanai.