Mantojuma lietu kārtošana

Mantojuma lietas ir jākārto pie zvērināta notāra, kas praktizē apgabaltiesas teritorijā, kurā bija mantojuma atstājēja pēdējā dzīvesvieta, vai, ja tā nav zināma, kurā atrodas mantojamā manta vai tās galvenā daļa. Kārtojot mantojuma lietas, zvērināts notārs apliecina ne tikai mantinieku tiesības mantot, bet arī pārdzīvojušā laulātā tiesības uz daļu no laulāto kopīgās mantas vai laulāto mantas kopības, ja ir miris otrs laulātais. Nepilngadīgo un citu rīcībnespējīgo mantinieku vārdā mantojuma lietas kārto aizbildņi vai aizgādņi.