Par Latvijas valstspiederīgo bērnu ceļošanu

Latvijas valstspiederīgam bērnam (Latvijas pilsonim vai nepilsonim vai bezvalstniekam, kuram piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā) izceļošanai uz Eiropas Savienības vai Šengenas līguma dalībvalstīm ir nepieciešams tikai ceļošanai derīgs dokuments.

Izceļošanai uz citām valstīm Latvijas valstspiederīgam bērnam papildus ir nepieciešama vismaz viena no vecākiem vai bāriņtiesas iecelta aizbildņa notariāli apliecināta piekrišana bērna patstāvīgai izceļošanai vai citai personai izdota pilnvara pavadīt bērnu. Bērns var ceļot patstāvīgi, ja viņš ir sasniedzis 7 gadu vecumu. Ja bērns ceļo kopā ar vecākiem vai vienu no viņiem un ja vecāku ceļošanas dokumentos nav ieraksta par bērnu, ir nepieciešama bērna dzimšanas apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija.

Ja viens no Latvijas valstspiederīgā bērna vecākiem ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, un bērns vecāka, kurš tāds nav, pavadībā izceļo no Latvijas Republikas uz valsti, kas nav Eiropas Savienības vai Šengenas līguma dalībvalsts, ir nepieciešama notariāli apliecināta otra vecāka izdota pilnvara.