Par zvērinātu notāru

Zvērināts notārs ir valsts amatpersona, kuru amatā ieceļ tieslietu ministrs. Zvērinātu notāru amata vietu skaitu nosaka Ministru kabinets. Latvijā pašreiz strādā vairāk kā simts zvērināti notāri, kuri visi ir augsti kvalificēti juristi. Par zvērinātiem notāriem var būt personas, kuras ieguvušas otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju, maģistra grādu tiesību zinātnē, kā arī darba pieredzi jurisprudencē. Lai strādātu par zvērinātu notāru ir jāpierāda zināšanas un spējas zvērināta notāra eksāmenā un regulāri jākārto kvalifikācijas pārbaudes.

Zvērināts notārs sagatavo un apliecina līgumus, testamentus, pilnvaras un citus darījumus, kārto mantojuma lietas un laulības šķiršanas lietas, apliecina dokumentu norakstu atbilstību to oriģināliem, tulkojumu pareizību, personu parakstu īstumus, kā arī veic citas likumos paredzētās darbības. Pirms darījuma apliecināšanas zvērinātam notāram ir pienākums noskaidrot personu gribu un darījuma noteikumus, sniegt skaidrojumus, kā arī iepazīstināt darījuma dalībniekus ar iespējamajām tiesiskajām sekām.

Zvērinātam notāram ir jānodrošina personu tiesisko interešu aizsardzība, jābūt neitrālam un taisnīgam pret katru klientu un ir jāievēro konfidencialitāte.