Priekšlīgums

Iesniedzamie dokumenti:

  • līgumslēdzēju pases vai personas apliecības;
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja līgumslēdzēju pārstāv pilnvarnieks;
  • notariāli apliecināta laulātā piekrišana, ja manta, par kuru tiek slēgts līgums, ir laulāto kopīga manta un ja laulātais nepiedalās pie līguma slēgšanas.