Līgums par servitūta nodibināšanu

Iesniedzamie dokumenti:

  • līgumslēdzēju pases vai personas apliecības;
  • plāns, kurā atbilstoši mērogam ir norādīta servitūta atrašanās vieta un platība;
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja līgumslēdzēju pārstāv pilnvarnieks;
  • notariāli apliecināta nekustamā īpašuma īpašnieka laulātā piekrišana, ja īpašums, uz kuru tiek nodibināts servitūts, ir laulāto kopīga manta un ja laulātais nepiedalās pie līguma slēgšanas;
  • notariāli apliecināta citas personas piekrišana, ja tāda ir nepieciešama darījuma slēgšanai.