Līgums par kopīpašuma dalītu lietošanu

Iesniedzamie dokumenti:

  • līgumslēdzēju pases vai personas apliecības;
  • zemes robežu plāns, kurā atbilstoši mērogam ir norādītas uzmērītās katra no kopīpašniekiem lietošanā nododamās zemes gabala daļas;
  • ēkas (būves) kadastrālās uzmērīšanas dokuments, ja kopīpašuma dalīta lietošana tiek noteikta ēkai (būvei);
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja līgumslēdzēju pārstāv pilnvarnieks;
  • notariāli apliecināta kopīpašnieka, kuram piederošā īpašuma daļa ir laulāto kopīga manta, laulātā piekrišana, ja laulātais nepiedalās pie līguma slēgšanas;
  • notariāli apliecināta citas personas piekrišana, ja tāda ir nepieciešama darījuma slēgšanai.