Ķīlas līgums

Iesniedzamie dokumenti:

  • līgumslēdzēju pases vai personas apliecības;
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja līgumslēdzēju pārstāv pilnvarnieks;
  • notariāli apliecināta ķīlas devēja laulātā piekrišana, ja aizdevuma saistību izpildes nodrošināšanai tiek ieķīlāta laulāto kopīga manta un ja laulātais nepiedalās pie līguma slēgšanas;
  • notariāli apliecināta citas personas piekrišana, ja tāda ir nepieciešama darījuma slēgšanai.