Līgumu sagatavošana un apliecināšana

Darījuma dalībnieki rakstveida līgumus var slēgt notariālā akta vai privāta dokumenta formā, izņemot darījumus, kuriem ir obligāta notariālā akta forma, piemēram, laulības līgumus, mantojuma līgumus un izlīgumus.

Noformējot līgumu kā notariālo aktu, notārs noskaidro un apliecina līgumslēdzēju gribu, iepazīstina viņus ar darījuma tiesisko regulējumu, izskaidro pušu tiesības un pienākumus, kā arī pārbauda personu identitāti, rīcībspēju, pārstāvības tiesības un citu nepieciešamo informāciju. Līgumslēdzēji vienmēr pie notāra var saņemt norakstus no notariālajiem aktiem, jo notārs glabā to oriģinālus.