Laulības šķiršana

Iesniedzamie dokumenti:

  • līgumslēdzēju pases vai personas apliecības;
  • laulības apliecības oriģināls vai dzimtsarakstu iestādes izziņa par laulības noslēgšanas faktu;
  • laulāto rakstveida vienošanās par mantas sadali, ko var sagatavot notārs, ja laulātajiem ir kopīga manta;
  • laulāto rakstveida vienošanās par bērna aizgādību, uzturlīdzekļiem un saskarsmes tiesību ar bērnu noteikšanu, ko var sagatavot notārs, ja laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns;
  • notariāli apliecināta pilnvara, ja laulāto pārstāv pilnvarnieks.