Laulības šķiršana

Notāri šķir laulību, ja laulātajiem nav kopīgas mantas un kopīga nepilngadīga bērna, vai arī, ja laulātie rakstveidā ir vienojušies par kopīgās mantas sadali, bērna aizgādību, uzturlīdzekļiem un viņu saskarsmes tiesībām ar bērnu. Notārs uzsāk laulības šķiršanas lietu pēc tam, kad ir noformēts laulāto kopīgs iesniegums par laulības šķiršanu. Pēc 30 dienām no laulības šķiršanas lietas uzsākšanas, notārs izdod laulības šķiršanas apliecību. Katrs laulātais ir tiesīgs 30 dienu laikā pēc laulības šķiršanas lietas uzsākšanas rakstveidā atsaukt iesniegumu par laulības šķiršanu.