Mantošanas kārtība

1. Likumiskā mantošana

Ja nav testamenta vai mantojuma līguma, tad no mirušā manto laulātais, radinieki un adoptētie.

1.1. Laulāto mantojuma tiesības

Laulātais manto:

  • līdzīgu daļu ar bērna daļu, ja mantojumu pieņem mazāk par četriem bērniem;
  • ceturto daļu no mantojuma, ja mantojumu pieņem vairāk nekā četri bērni;
  • pusi no mantojuma un dzīvokļa iekārtu, ja mirušajam nav bērnu un adoptēto, vai arī neviens no viņiem mantojumu nepieņem;
  • visu mantojumu, ja mirušajam nav bērnu, adoptēto, vecāku, īsto brāļu vai māsu, vai viņu bērnu, pusbrāļu vai pusmāsu, vai viņu bērnu vai, ja neviens no viņiem mantojumu nepieņem.

1.2. Radinieku un adoptēto mantojuma tiesības

Kārtība, kādā manto mantojuma atstājēja radinieki, tiek noteikta, ņemot vērā mantinieku šķiru, radniecības pakāpes un līnijas.

Ja mantojumu pieņem kāds augstākas šķiras mantinieks, tad zemākas šķiras mantinieks nevar mantot.

Ir četras mantinieku šķiras:

  • pirmā šķira – tuvākās pakāpes lejupējie – bērni, mazbērni utt., turklāt pirms mantojuma atstājēja mirušā lejupējā mantinieka daļu manto viņa bērni, piemēram, ja bērns ir miris pirms mantojuma atstājēja, tad mirušā bērna daļu dala viņa bērni – mantojuma atstājēja mazbērni;
  • otrā šķira – tuvākās pakāpes augšupējie – vecāki, vecvecāki utt., kā arī mantojuma atstājēja īstie brāļi un māsas, un pirms viņa mirušo īsto brāļu un māsu bērni;
  • trešā šķira – pusbrāļi un pusmāsas, un pirms mantojuma atstājēja mirušo pusbrāļu un pusmāsu bērni;
  • ceturtā šķira – tuvākās pakāpes sāņus radinieki – neatkarīgi no tā, vai radniecība ir pilnīga vai nepilnīga.

Ja mantojumu pieņem gan augšupējie, gan citi otrās šķiras mantinieki, pusi no mantojuma manto augšupējie, bet otru pusi – pārējie otrās šķiras mantinieki.

Pirms mantojuma atstājēja mirušo radinieku pēcnācēji, kuriem ir tiesības mantot, līdzīgi dala mantojuma daļu, ko mantotu viņu tēvs vai māte.

Adoptētais un viņa lejupējie – bērni, mazbērni utt. – manto no adoptētāja un viņa radiniekiem. No adoptētā manto viņa lejupējie – bērni, mazbērni utt., kā arī adoptētājs un viņa radinieki.

1.3. Radniecības pakāpes un līnijas

Radniecības tuvumu starp divām personām nosaka arī pēc pakāpju skaita un līnijām. Radniecības pakāpe rodas, personai piedzimstot. Vairāku personu izcelsme no vienas kopējas personas – ciltstēva vai ciltsmātes – veido radinieku taisnas līnijas vai sāņus līnijas. Radinieki taisnā līnijā ir vecāki, bērni, mazbērni, mazmazbērni utt. Radinieki sāņus līnijā ir tie, kas cēlušies no vienas kopējas trešās personas – ciltstēva vai ciltsmātes.

Radinieku taisnā līnijā bērns un tēvs ir pirmās pakāpes radinieki, mazbērns un vectēvs – otrās pakāpes radinieki, mazmazbērns un vecvectēvs – trešās pakāpes radinieki utt. (1. attēls).

Radinieku sāņus līnijā brāļi un māsas ir otrās pakāpes radinieki, brāļa meita un viņas tēva māsa – trešās pakāpes radinieki, brālēni un māsīcas – ceturtās pakāpes radinieki utt. (2. attēls)

2. Testamentārā mantošana

Ja mantojuma atstājējs ir atstājis testamentu, viņa mantu vai tās daļu saņem personas, kurām viņš to ir novēlējis. Mantu, kura nav novēlēta ar testamentu, saņem likumiskie mantinieki.

Testators var brīvi noteikt, kam un kādu mantu viņš vēlas atstāt, izņemot ierobežojumu, ka viņam neatņemamās daļas tiesīgajiem – laulātajam un lejupējiem – bērniem, mazbērniem utt., bet, ja lejupējo nav, tad laulātajam un tuvākās pakāpes augšupējiem – vecākiem, vecvecākiem utt. – ir jāatstāj viņiem pienākošās neatņemamās daļas no mantojuma – puse no mantojuma daļas vērtības, ko viņi mantotu pēc likuma.

Lai testaments būtu spēkā, testatoram to jāapliecina notariāli vai jānodod glabājumā notāram vai bāriņtiesai, vai pašrocīgi jāuzraksta un jāparaksta.

3. Līgumiskā mantošana

Līgumisko mantošanu nodibina ar mantojuma līgumu, ar kuru mantojuma atstājējs citai personai novēl mantojumu vai tā daļu un mantinieks tam piekrīt.

Ja mantojuma atstājēja neatņemamās daļas tiesīgie – laulātais un lejupējie – bērni, mazbērni utt., bet, ja lejupējo nav, tad laulātais un tuvākās pakāpes augšupējie – vecāki, vecvecāki utt. – nav atteikušies no mantošanas tiesībām, viņiem ir jāatstāj neatņemamās daļas no mantojuma – puse no mantojuma daļas vērtības, ko viņi mantotu pēc likuma.

Mantojuma līgumam ir obligāta notariālā akta forma. To nevar vienpusēji atsaukt.